Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Prędkość poślizgu w zazębieniu przekładni ślimakowej
Rubbing speed in worm transmission
Autorzy / Authors:
SKOCZYLAS Leszek dr inż.
Ktedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
przekładnie ślimakowe, zazębienie, prędkość poślizgu
worm gears, meshing, rubbing speed
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 17
Tytuł / Title:
Dyskretna numeryczna metoda -bufora określania geometrycznego śladu styku w przekąłdni zębatej
Discrete numerical method of tooth contact analysis (TCA) with -bufor use
Autorzy / Authors:
SOBOLAK Mariusz dr inż.
Katedra Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
koła zębate, ślad styku
tooth contact analysis, gears
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 18
Tytuł / Title:
Eksperymentalna metoda określania chwilowego śladu styku w przekładni zębatej
Experimental method of tooth contact analysis (TCA) in toothed gear
Autorzy / Authors:
SOBOLAK Mariusz dr inż.
Katedra Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
ślad styku, koła zębate, szybkie prototypowanie
tooth contact analysis, gears, rapid prototyping
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 19
Tytuł / Title:
Rationalization of vertical milling centre final assembly process
Racjonalizacja montażu końcowego pionowego centrum obróbkowego
Autorzy / Authors:
CISZAK Olaf dr inż.
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
rationalization, technological assembly process, graph of sequence restrictions, assembly line balancing
racjonalizacja, proces technologiczny montażu, graf ograniczeń kolejnościowych, wyrównoważenie linii montażowej
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 20
Tytuł / Title:
Ocena konstrukcji wybranego wyrobu pod względem jego demontażu i recyklingu
Product construction assessment in bearings of its disassembly and recycling process based on the selected example
Autorzy / Authors:
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
DURAS Tadeusz mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
wyroby, demontaż, recykling, ATROID
products, disassembly, recycling, ATROID
Vol: 28 , Nr: 1 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Modyfikacja stopów miedzi
Copper alloys modification
Autorzy / Authors:
GÓRNY Zbigniew prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. multi
Instytut Odlewnictwa w Krakowei
Słowa kluczowe / key words:
stopy miedzi, modyfikacja
copper alloys, modification
Vol: 28 , Nr: 1 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Ocena zapomocą kryteriów krzepnięcia porowatości i rozdrobnienia struktury w odlewach ze stopu Al
Porosity estimation and size reduction structure of Al alloys castings using solidification criteria
Autorzy / Authors:
HAJKOWSKI Mieczysław dr hab. inż.
BERNAT Łukasz mgr inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
stop Al, porowatość, kryteria warunków krzepnięcia
Al alloy, porosity, DAS, solidification conditions criteria
Vol: 28 , Nr: 1 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Oddziaływanie na środowisko naturalne procesów wytapiania i odlewania stopów metali nieżelażnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik
Influence of non-ferrous metals melting processes on environment using BAT
Autorzy / Authors:
HOLTZER Mariusz prof. dr hab.
DAŃKO Józef prof. dr hab. inż.
DAŃKO Rafał dr inż.
Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
metale nieżelazne, odlewnictwo, topienie, najlepsze dostępne techniki, emisja zanieczyszczeń do powietrza
non-ferrous metals, casting, melting, Best Available Technics
Vol: 28 , Nr: 1 , Art.: 4
Tytuł / Title:
System do eksploracji wybranych danych produkcyjnych oraz jego testowanie w odlewni
The system to explore the chosen production data and its testing in the foundry
Autorzy / Authors:
IGNASZAK Zenon prof. dr hab. inż.
SIKA Robert mgr inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
odlewnictwo, bazy danych, eksploracja danych, właściwości mas formierskich, temperatura odlewania
foundry, databases, data mining, mould sands properties, pouring temperature
Vol: 28 , Nr: 1 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Ruch cząstek fazy zbrojącej w zemulgowanych kroplach zawiesiny kompozytowej
Motion of reinforcing phase particles in emulsified drops of composite suspension
Autorzy / Authors:
JACKOWSKI Jacek dr hab. inż.
SUCHORA Magdalena mgr inż.
SZYMAŃSKI Paweł dr inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
kompozyty zawiesinowe, recykling, emulgowanie
suspension composites, recycling, emulsification

Strony