Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Efetywność usuwania powłok lakierniczych wysokociśnieniową strugą wodno-lodową
Effectiveness of lacquer coating removing with high-pressure water-ice jet
Autorzy / Authors:
BORKOWSKI Przemysław dr hab. inż.
CHOMKA Grzegorz dr inż.
Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
usuwanie powłok lakierniczych, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa
lacquer coating removing, high-pressure water-ice jet
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 7
Tytuł / Title:
The selection criteria of scanning method in process of reproducing an aircraft engine blade geometry
Kryteria doboru metody skanowania w procesie odtwarzania geometrii łopatki silnika lotniczego
Autorzy / Authors:
BUDZIK Grzegorz dr inż.
Chair of Machine Design, Rzeszow University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
reverse engineering, 3D-scannig, computer tomography
inżynieria odwrotna, skanowanie 3D, tomografia komputerowa
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 8
Tytuł / Title:
The influence of spiral sampling on surface topography parameters-simulation analysis
Wpływ próbkowania spiralnego na wybrane parametry przestrzenne-analiza symulacyjna
Autorzy / Authors:
MAJCHROWSKI Radomir mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
spiral sampling, surafce topography measurement
próbkowanie spiralne, pomiary topografii powierzchni
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Study of the influence of surface form errors on the fitting uncertainty in coordinate measurements
Badanie wpływu błędów geometrycznych powierzchni na niepewność dopasowania w pomiarach współrzędnościowych
Autorzy / Authors:
PONIATOWSKA Małgorzata dr inż.
Chair of Materials Enineering and Mechanical Technology, Balystok Technical University
Słowa kluczowe / key words:
coordinate measurements, substitute feature, uncertainty, surface form errors
pomiary współrzędnościowe, element zastępczy, błędy kształtu, niepewność
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Pomiar odchyłki okrągłości na współrzędnościowej maszynie pomiarowej
The roundness deviation measurement using the coordinate measuring machine
Autorzy / Authors:
SWORNOWSKI Paweł dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
odchyłka okrągłości, przyrząd do pomiaru odchyłki okrągłości, współrzędnościowa maszyna pomiarowa
roudness deviation, roudness eviation measuremant device, coordinate measuring machine
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Problems of designing and selecting tools for experimental research in variable transmission ratio drives
Problematyka projektowania i doboru narzędzi do badań eksperymentalnych nierównobieżnych przekładni cięgnowych
Autorzy / Authors:
KRAWIEC Piotr dr inż.
Chair of Basics of Machine Design, Poznan University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
belt transimission system, measuring tools
przekładnia cięgnowa, narzędzia pomiarowe
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 12
Tytuł / Title:
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania czasu projektowania przekładni zębatych w warunkach niepewności i ryzyka
Application on neural network for prediction of labour consumption in tooth gear design process in uncertainty and risk condition
Autorzy / Authors:
KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ Izabela dr inż.
Katedra Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe / key words:
planowanie, projektowanie, przekładnie zębate, sieci neuronowe
planning, design, tooth gear, neural network
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Analiza konstrukcyjna i technologiczna korpusów maszyn i urządzeń technicznych
Technological and constructial analysis of the corpses of machines and technological devices
Autorzy / Authors:
MATUSIAK-SZARANIEC Anna mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
definicja korpusu, klasyfikacja, budowa i technologiczność korpusów
definition of the housing, classification, technological correctness of the housing
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Konstrukcja i badania hamulca wahadłowego z cieczą magnetoreologiczną
Design and researches of swining brake with magnetorheological fluid
Autorzy / Authors:
MYSZKOWSKI Adam dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
hydraulika, hamulec MR, tłumik MR, ciecz magnetoreologiczna
brake, magnetorheological fluid
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Poprawa histerezy w serwozaworze z piezoelementem belkowym w stopniu sterującym
Histeresis improvement of servovalve with piezo-bender element in control stage
Autorzy / Authors:
SĘDZIAK Dariusz dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
serwozawór, piezoelementy belkowe, układy zasilania
servovalves, piezo-benders, power control

Strony