Artykuł

Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Nanomateriały wytwarzane metodą intensywnych odkształceń plastycznych
Nanomaterials manufactured by intensive plastic deformation
Autorzy / Authors:
KUŚNIERZ Jan prof. dr hab.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
Słowa kluczowe / key words:
nanomateriały, odkształcenia plastyczne, rozdrabnianie ziarna
nanomaterials, plastic deformations, manufacture of sub-micron grain
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów na osnowie żelaza
Preparation and properties of Fe-based nanomaterials
Autorzy / Authors:
PADUCH Józef prof. dr hab. inż.
KUZIAK Roman doc. dr inż.
KRZTOŃ Hanna dr
POŚPIECH Janusz dr inż.
Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach
Słowa kluczowe / key words:
nanomateriały, mechaniczna synteza, odkształcenia plastyczne, struktura
nanomaterials, mechanical alloying, plastic deformation, structure
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Influence of design characteristics and manufacturing process parameters on the strength of tubular aluminium joints produced by hydroforming
Wpływ parametrów konstrukcyjnych rurowych złączy aluminiowych oraz technologii ich wytwarzania metodą hydroformowania na ich wytrzymałość
Autorzy / Authors:
PRZYBYLSKI Włodzimierz
WOJCIECHOWSKI Jerzy dr inż.
MARRE Michał
KLEINER Matthias
Chair of Machine Technology and Production Automation, Gdansk University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
Lightweight structures, tubular joints, aluminium tubes, hydroforming
konstrukcje lekkie, złącza rurowe, rury aluminiowe, hydroformowanie
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 17
Tytuł / Title:
Badania strukturalne mechanizmu odkształcenia na zimno stali przez zgniatanie obrotowe
Structural investigation of the deformation mechanism after cold rotary extrusion
Autorzy / Authors:
STĘPIEŃ Jerzy dr inż.
Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach
Słowa kluczowe / key words:
zgniatanie obrotowe, odkształcenia na zimno, struktura, martenzyt, ulepszanie cieplne
rotary extrusion, cold deformation, structure, martensite, quenching and tempering
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 18
Tytuł / Title:
Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości wyrobów z reglanulatu nanokompozytu poliamid 6/fulereny
Influence of heat treatment on structure and properties of the products from regranulate polyamide 6/fullerene nanocomposite
Autorzy / Authors:
KELAR Krystyna dr
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
poliamid 6, fulereny, nanokompozyty, obróbka cieplna, struktura
polyamide 6, fullerene, nanocomposites, heat treatment, structure
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Prototype tools for machining the elements of the instrumental optics
Prototypowe narzędzia do obróbki elementów optyki instrumentalnej
Autorzy / Authors:
BUDZIK Grzegorz dr inż.
Chair of Machine Design, Rzeszow University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
optical elements, granite tools, spherical surfaces
elementy optyczne, narzędzia granitowe, powierzchnie sferyczne
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Kierunki rozwoju jednoprzejściowego szlifowania otworów
Development trends in the single-pass internal cylindrical grinding
Autorzy / Authors:
NADOLNY Krzysztof dr inż.
PLICHTA Jarosław dr hab. inż.
Katedra Inżynierii Produkcji Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
szlifowanie jednoprzejściowe, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, symulacja komputerowa, korund sferyczny, mikronieciągłość CPS
single-pass grinding, grinding wheels whose structure is zonally diversified, computer simulation, bubble corundum, micro-discontinuity of grinding wheel surface
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Model powstawania naprężeń w warstwie wierzchniej przedmiotu obrobionego w procesie jednoprzejściowego szlifowania otworów ściernicą o strefowo zróżnicowanej budowie
Model in stresses formation in surface layer of workpiece machined in single-pass internal cylindrical grinding with grinding wheel whose structure is zonally diversified
Autorzy / Authors:
NADOLNY Krzysztof dr inż.
PLICHTA Stanisława dr inż.
PLICHTA Jarosław dr hab. inż.
Katedra Inżynierii Produkcji Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
naprężenia, szlifowanie jednoprzejściowe, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie
stresses, single-pass grinding, grinding wheels whose structure is zonally diversified
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Wpływ sposobu mocowania i kierunku chłodzenia sprężonym powietrzem na odkształcenia cieplne przedmiotu w procesie szlifowania płaszczyzn
Influence of the way of fixing and cooling direction with compressed air for thermal deformation of the workpiece in the process of surface grinding
Autorzy / Authors:
WÓJCIK Ryszard dr inż.
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
Słowa kluczowe / key words:
szlifowanie, chłodzenie sprężonym powietrzem, błędy kształtu
grinding, cooling compressed air, shape errors
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Wpływ warunków procesu cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na parametry SGP
High-pressure abrasive-water jet cutting conditions influence on SGP patameters
Autorzy / Authors:
BORKOWSKI Józef prof. dr hab. inż.
SUTOWSKA Marzena mgr inż.
Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
przecinanie materiałów, struga wodno-ścierna, struktura powierzchni
materials cutting, abrasive-water jet, surface structure

Strony