Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 22
Tytuł / Title:
Determining errors in complex surfaces machining with the use of CNC machine tools
Wyznaczenie błędów wykonania przedmiotów na obrabiarkach CNC
Autorzy / Authors:
WERNER Andrzej dr inż.
PONIATOWSKA Małgorzata dr inż.
Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok Technical University
Słowa kluczowe / key words:
processing errors, complex surface, coordinate measuring
błędy obróbki, powierzchnia złożona, pomiary współrzędnościowe
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 23
Tytuł / Title:
System ekspercki wariantowania operacji technologicznych
Expert system of technological process varianting
Autorzy / Authors:
ŻYWICKI Krzysztof mgr inż.
PAJĄK Edward dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
proces technologiczny, wariantowanie, system ekspercki
technological process, varianting, expert system
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 24
Tytuł / Title:
Wpływ wybranych czynników środowiska pracy na jakość procesu ręcznego montażu samochodowych wiązek kablowych
Impact of the chosen work conditions factors on the quality of the manual assembly process of the wire harnesses
Autorzy / Authors:
HAMROL Adam prof. dr hab. inż.
KOWALIK Dagmara mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
jakość procesu, montaż ręczny, środowisko pracy
quality, manual assembly, work conditions
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 25
Tytuł / Title:
Balancing of vertical milling centre final assembly line
Wyrównoważenie linii montażu finalnego pionowego centrum obróbkowego
Autorzy / Authors:
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
CISZAK Olaf dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
technological assembly process, graph of sequence restrictions, assembly line balancing
proces technologiczny montażu, graf ograniczeń kolejnościowych, wyrównoważenie linii montażowej
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 26
Tytuł / Title:
Modelowanie i ananliza dynamiki zespołu wału korbowego silnika spalinowego
Modelling and analysis of dynamics of an internal combustion engine crankshaft
Autorzy / Authors:
KOPEĆ Sławomir dr inż.
WITEK Andrzej dr hab. inż.
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrucji Maszyn Politechniki Szczecińskiej
Słowa kluczowe / key words:
wał korbowy, dynamika wału, modelowanie, weryfikacja modelu
crankshaft, crankshaft's dynamics, modeling, model veryfication
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 27
Tytuł / Title:
Badania wpływu obróbki nagniataniem na wytrzymałość złączy rurowych
An investigation into the influence of burnishing on the strength of tubular joints
Autorzy / Authors:
PRZYBYLSKI Włodzimierz
WOJCIECHOWSKI Jerzy dr inż.
KLEINER Matthias
KLAUS Alexander
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Gdańskiej
Słowa kluczowe / key words:
nagniatanie, złącza rurowe, łączenie przez nagniatanie, rury aluminiowe
burnishing, tubular joints, joining by rolling, aluminium tubes
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 28
Tytuł / Title:
Analiza procesu wprowadzania napiecia wstępnego w niesymetrycznym, nieliniowym połączeniu wielośrubowym
An analysis of the preload of a nonlinear multi-bolted joint
Autorzy / Authors:
WITEK Andrzej dr hab. inż.
GRZEJDA Rafał mgr inż.
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrucji Maszyn Politechniki Szczecińskiej
Słowa kluczowe / key words:
połączenie wielośrubowe, model nieliniowy, napięcie wstępne
multi-bolted joint, nonlinear model, preload
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Influence of crystalizzation rate on a structural state, phase and elemental composition of the sprayed alloys Ni-Mn
Wpływ szybkości krystalizacji na stan strukturalny, skład fazowy i elementarny rozpylonych stopów Ni-Mn
Autorzy / Authors:
STEPANOVICH ANTONJUK Viktor
MIKHAJJLOVICH VOLKOGON Vladimir
KONSTANTINOVNA AVRAMCHUK Svetlana
Kyiv Polytechnic Institute, National Technical University of Ukraine, Kyiv Ukraine
Słowa kluczowe / key words:
rates of crystallization, crystal habit, phase, elemental composition, homogenity
szybkość krystalizacji kształ kryształu, faza, skład elementarny, jednorodność
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 2
Tytuł / Title:
charakterystyki teksturalne popiołu lotnego oraz mas formierskich na osnowie popiołu lotnego
Textural charakteristics of the fly-ash as a grain
Autorzy / Authors:
BALIŃSKI Andrzej dr hab. inż.
Instytut Odlewnictwa w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
popiół lotny, aglomeracja, masy formierskie, gęstość, porowatość
fly ash, agglomeration, moulding sands, density, porosity
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Facture toughness of stabilised 0.3%C-30%Ni-18%Cr cast steel
Udarność stabilizowanego staliwa 0,3%C-30%Ni-18%Cr
Autorzy / Authors:
GARBIAK Małgorzata dr inż.
Institute of materials Science and Engineering, Szczecin University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
austenitic cast steel, Nb and Ti addition, facture toughness
staliwo austenityczne, dodatki Nb i Ti, udarność

Strony