Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Zwiększenie odporności na zużycie erozyjne dwufazowego staliwa Cr-Ni przez dodatek azotu i innych pierwiastków międzywęzłowych
Improving the erosive wear resistance of two-phase Cr-Ni cast steel through addition of nitrogen and of other interstitial elements
Autorzy / Authors:
PIROWSKI Zenon dr inż.
Instytut Odlewnictwa w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
staliwo dwufazowe, dodatki stopowe, azot, zużycie, erozja
two-phase cast steel, alloying elements, nitrogen, wear, erosion
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 12
Tytuł / Title:
Fly ash for synthesis of new moulding sands (fasand)
popiół lotny do syntezy nowych mas formierskich
Autorzy / Authors:
PURGERT Robert mgr
BALIŃSKI Andrzej dr hab. inż.
SOBCZAK Jerzy prof. dr hab. inż.
DARŁAK Paweł mgr inż.
SZOLC Maciej inż.
Energy Industries of Ohio
Słowa kluczowe / key words:
fly ash, moulding sands, water glass
popiół lotny, masy formierskie, bentonit, szkło wodne
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Wspomaganie modyfikacji polem magnetycznym
Inoculation aided by magnetic feld
Autorzy / Authors:
SZAJNAR Jan dr hab. inż.
WRÓBEL Tomasz mgr inż.
Instytut Materiałów Inzynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Słowa kluczowe / key words:
modyfikacja, pole magnetyczne, aluminium
ioculation, magnetic field, aluminum
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Numerical modelling of thermal cycles in teel during surfacing and welding without preheating and their comparison with experimental data
Modelowanie numeryczne cykli cieplnych w stali podczas napawania i spawania bez podgrzewania wstępnego w odniesieniu do danych eksperymentalnych
Autorzy / Authors:
ŁOMZIK Mirosław dr inż.
Institute of Welding in Gliwice
Słowa kluczowe / key words:
thermal welding cycle, Heat Affedted Zone, cooling time, numerical modelling
cykl cieplny spawania, strefa wpływu ciepła, czas chłodzenia, modelowanie numeryczne
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Struktura stref warstwy powierzchniowej żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500 po borowaniu laserowym
Surface layer zones structure of 500-7 nodular iron after laser boronizing
Autorzy / Authors:
PACZKOWSKA Marta mgr inż.
WALIGÓRA Włodzimierz prof. dr hab.
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
borowanie laserowe, żeliwo sferoidalne, struktura
laser boronzing, nodular iron, structure
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Badania struktury i właściwości borowanej stali konstrukcyjnej 41Cr4 i narzędziowej 102Cr6
The investigation of the structure and properties of borided machinery steel 41Cr4 and tool steel 102Cr6
Autorzy / Authors:
PERTEK-OWSIANNA Aleksandra dr hab. inż.
KULKA Michał dr inż.
JANKOWIAK Marian dr inż.
Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
borowanie, laserowa i objętościowa obróbka cieplna, mikrotwardość, odporność na zużycie przez tarcie
boriding, laser and typical heat treatment, microhardness, wear
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 17
Tytuł / Title:
Ocena przydatności laminatów polimerowo-szklanych na warstwy ochronne zbiorników paliw płynnych
The evaluation of suitability of reinforcement polymers for protective layers of the liquid fuel tanks
Autorzy / Authors:
CIESIELSKA Danuta dr inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
tworzywa wzmocnione, warstwy ochronne, paliwa płynne
reinforcement polymers, protective layers, liquid fuel
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 18
Tytuł / Title:
Wpływ technologii sporządzania kompozytów na właściwości PA6 modyfikowanego montmorylonitem
On the changes in physical and chemical properties of montmorillonite modified PA6
Autorzy / Authors:
MENCEL Kinga mgr inż.
KELAR Krystyna dr
JURKOWSKI Bolesław prof. dr hab. inż.
DANCH Adam dr
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
poliamid 6, montmorylonit, kompozyt, naprężenia ścinające
polyamide 6, montmorillonite, nanocomposites, shear stress
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 19
Tytuł / Title:
Niektóre aspekty wyznaczania sztywności elastomerów
Some aspects of determination of elastic modulus of elastomers
Autorzy / Authors:
NADOLNY Krzysztof mgr inż.
JURKOWSKI Bolesław prof. dr hab. inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
moduł Younga, krzywa naprężenie-odkształcenie, sztywność gumy
Young modulus, stress-strain curve, rubber elasticity, rubber stiffness
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Wpływ głównych parametrów obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na jakość powierzchni przecięcia
The influence of principal parameters while high pressure abrasive water jet machining on cutting surface quality
Autorzy / Authors:
BORKOWSKI Józef prof. dr hab. inż.
BENKOWSKA Marzena mgr inż.
Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
struga wodno-ścierna, przecinanie materiałów, jakość powierzchni
abrasive water jest (AWJ), material cutting, surface quality

Strony