Artykuł

Vol: 28 , Nr: 1 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PC otrzymywanych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego
Mechanical properties of PET/PC blends prepared in injection molding using the dynamic mixer
Autorzy / Authors:
SZOSTAK Marek dr inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
poli(tereftalan etylenu), poliwęglan, mieszaniny polimerowe, właściwości mechaniczne
polyethylene terephthalate), polycarbonate, polymer blends, mechanical properties