Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 20
Tytuł / Title:
Ocena konstrukcji wybranego wyrobu pod względem jego demontażu i recyklingu
Product construction assessment in bearings of its disassembly and recycling process based on the selected example
Autorzy / Authors:
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
DURAS Tadeusz mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
wyroby, demontaż, recykling, ATROID
products, disassembly, recycling, ATROID