Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 17
Tytuł / Title:
Dyskretna numeryczna metoda -bufora określania geometrycznego śladu styku w przekąłdni zębatej
Discrete numerical method of tooth contact analysis (TCA) with -bufor use
Autorzy / Authors:
SOBOLAK Mariusz dr inż.
Katedra Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
koła zębate, ślad styku
tooth contact analysis, gears