Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Poprawa histerezy w serwozaworze z piezoelementem belkowym w stopniu sterującym
Histeresis improvement of servovalve with piezo-bender element in control stage
Autorzy / Authors:
SĘDZIAK Dariusz dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
serwozawór, piezoelementy belkowe, układy zasilania
servovalves, piezo-benders, power control