Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Krzepnięcie suspensji kompozytowej AlMg10+SiC podczas wypełniania wnęki formy
Solidification of composite suspension AlMg10+SiC during flowing in mould
Autorzy / Authors:
ŁĄGIEWKA Małogrzata dr inż.
KONOPKA Zbigniew dr hab. inż.
ZYSKA Andrzej dr inż.
Katedra Odlewnictwa Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
kompozyty, lejność, krzepnięcie
composites, fluidity, solidification