Artykuł

Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Wyznaczanie zdolności jakościowej zrobotyzowanego stanowiska montażowego
Determination of the quality ability for the robotized assembly stand
Autorzy / Authors:
KLUZ Rafał dr inż.
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
wskaźnik zdolności jakościowej, montaż, stanowiska montażowe, dokładność montażu
the ability process, assembly, assembly positions, precision the assembly