Artykuł

Vol: 31 , Nr: 2 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Wpływ wybranych parametrów obróbki na pochylenie płaszczyzn przecięcia
The influence of selected process parameters on the straightness of the kerf
Autorzy / Authors:
SUTOWSKA Marzena dr inż.
Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
cięcie materiałów, struga wodno-ścierna, przecięcie
materials cutting, abrasive-water jet, kerf