Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Wpływ warunków topienia na mechanizm tworzenia porowatości miedzi
Influence of melting conditions on porosity mechanism of copper alloys
Autorzy / Authors:
BYDAŁEK Adam dr hab. inż.
Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
Słowa kluczowe / key words:
rafinacja, porowatość, stopy miedzi
refining, porosity, copper alloys
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Projektowanie geometrii rdzenia aluminiowego odlewu szkieletowego o komórkach otwartych
Design of core geometry in aluminium skeleton casting with open cells
Autorzy / Authors:
DZIUBA Maria mgr inż.
CHOLEWA Mirosław dr hab. inż.
Instytut Materiałów Inzynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Słowa kluczowe / key words:
metalowe materiały szkieletowe, model komórki, rdzeń
metal skeleton materials, cell model, core
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Wytężeniowa analiza rozwoju pęknięć w stabilnym staliwie austenitycznym podczas nagłych zmian temperatury
The effort analysis of facture propagation in stable austenitic casting alloy under rapid changes of temperature
Autorzy / Authors:
GUTOWSKI Paweł dr hab. inż.
TULEJA Joanna mgr inż.
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrucji Maszyn Politechniki Szczecińskiej
Słowa kluczowe / key words:
staliwo austenityczne, węgliki, naprężenia, wytężenie, pękanie
casting alloys, carbides, stresses, effort , facture
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Rola napięć międzyfazowych w recyklingu metalowych tworzyw kompozytowych z nasycanym zbrojeniem
The role of interfacial tension in recycling of metal composite materials with saturated reinforcement
Autorzy / Authors:
JACKOWSKI Jacek dr hab. inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
kompozyty, recykling, napięcia międzyfazowe
composites, recycling, interfacial tension
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Eliminacja ołowiu z armaturowych stopów miedzi z cynkiem
Lead elimination from fixture copper-zinc alloys
Autorzy / Authors:
KONDRACKI Marcin dr inż.
GAWROŃSKI Józef
SZAJNAR Jan dr hab. inż.
Instytut Materiałów Inzynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Słowa kluczowe / key words:
stopu Cu, mosiądze bezołowiowe, mosiądze wieloskładnikowe, właściwości , optymalizacja
Cu alloys, non-leaded brasses, multi-component brasses, properties, optimization
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Krzepnięcie suspensji kompozytowej AlMg10+SiC podczas wypełniania wnęki formy
Solidification of composite suspension AlMg10+SiC during flowing in mould
Autorzy / Authors:
ŁĄGIEWKA Małogrzata dr inż.
KONOPKA Zbigniew dr hab. inż.
ZYSKA Andrzej dr inż.
Katedra Odlewnictwa Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
kompozyty, lejność, krzepnięcie
composites, fluidity, solidification
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Wpływ zmienności utajonego ciepła krzepnięcia w funkcji temperatury na wyniki symulacji krzepnięcia odlewów
The effect of latent heat changeability in function of temperature on castings solidification simulation results
Autorzy / Authors:
MIKOŁAJCZAK Piotr dr inż.
IGNASZAK Zenon prof. dr hab. inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
krzepnięcie, symulacja, staliwo, ciepło utajone, krzywa ułamka fazy stałej
solidification, simulation, cast steel, latent heat, solid fraction curve
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Rola parametrów struktury kształtki zbrojącej w procesie recyklingu metalowych kompozytów z nasycanym zbrojeniem
The role of the parameters of reiforcing profile structure in the recycling process of metal composites with saturated reinforcement
Autorzy / Authors:
NAGOLSKA Dorota dr inż.
SZYMAŃSKI Paweł mgr inż.
PĘDZICH Zbigniew dr inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
kompozyty metalowe, recykling, struktura zbrojenia
saturated reinforcement composite, recycling, reinforcement structure
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do określania porowatości odlewów kompozytowych
Application of the mercury porosimetry to determination of porosity of composite casts
Autorzy / Authors:
PĘDZICH Zbigniew dr inż.
GAWDZIŃSKA Katarzyna dr inż.
GRABIAN Janusz dr hab. inż.
TRYBALSKA Barbara mgr inż.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
porozymetria rtęciowa, kompozyty, porowatość
mercury porosimetry, composites, porosity
Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Zastosowanie pomiaru właściwości mechanicznych do oceny antynawęgleniowych powłok nakładanych na odlewy
Evaluation of anticarburising coatings applied on castings by measurement of mechanical properties
Autorzy / Authors:
PIEKARSKI Bogdan dr hab. inż.
Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Szczecińska
Słowa kluczowe / key words:
nawęglanie, powłoki ochronne typu Al-Cu, staliwo Ni-Cr
carburisation, protective Al-Cu coating, Ni-Cr cast steel

Strony