Artykuł

Vol: 30 , Nr: 2 , Art.: 21
Tytuł / Title:
Wear-resistant composite coatings on machine parts
Przeciwzużyciowe powłoki kompozytowe na części maszyn
Autorzy / Authors:
OZIMINA Dariusz dr hab. inż.
MADEJ Monika dr inż.
STYP-REKOWSKI Michał prof. dr hab. inż.
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Słowa kluczowe / key words:
ceramics, composite coating, electroless catalytic deposition, resistance to wear
ceramika, powłoka kompozytowa, katalityczne osadzanie bezprądowe, odporność na zużycie