Artykuł

Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i odporność na pełzanie austenitycznego stopu Fe-Ni
Influence of heat treatment on the structure and creep resistance of austenitic Fe-Ni alloy
Autorzy / Authors:
DUCKI Kazimierz J. dr inż.
Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe / key words:
stop A-286, obróbka cieplna, odporność na pełzanie, struktura
A-286 alloy, heat treatment, creep resistance, structure