Artykuł

Vol: 30 , Nr: 3 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Analiza parametrów energetyczno-siłowych podczas walcowania normalizującego prętów okrągłych gładkich o średnicy 38 mm w ciągłej walcowni bruzdowej
Analysis of the energy and force parameters during normalizing rolling process of plain round bars 38 mm in diameter in the continuous shape rolling mill
Autorzy / Authors:
LABER Konrad dr inż.
DYJA Henryk prof. dr hab. inż.
Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
obróbka cieplno-plastyczna, walcowanie normalizujące, parametry energetyczno-siłowe, stal konstrukcyjna S355J2G3
thermo-mechanical treatment, normalizing rolling, energy and force parameters, constructional steel S3355J2G3